Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, 21.04.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

„ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО„ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 00293628), далі – Товариство, місце знаходження якого, м. Харків, проспект Московський, 297 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться 21.04.2016 року о 10:00 годині за адресою: м. Харків, проспект Московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1 (3 поверх).

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення:

початок реєстрації – 09:00;

закінчення реєстрації – 09:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:

24 година 15.04.2016р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

– акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

– представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.

2.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

5.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

7.Відкликання та обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

8.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.

9.Відкликання та обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.

10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.

11.Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.

12.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2015р.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

Найменування показника період
звітній попередній
Усього активів 1 043 246 800 817
Основні засоби 273 499 281 635
Довгострокові фінансові інвестиції 111 111
Запаси 116 113 87 066
Сумарна дебіторська заборгованість 425 350 343 491
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 154 8 001
Нерозподілений прибуток 550 859 441 323
Власний капітал 570 859 461 323
Статутний капітал 20 000 20 000
Довгострокові зобов’язання 284 013 173 397
Поточні зобов’язання 188 374 166 097
Чистий прибуток (збиток) 129 536 80 523
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 2 000 000 000 2 000 000 000
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1163 1211

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходженням Товариства м. Харків, проспект Московський, 297, (адміністративний корпус, кімната юридичного відділу) за письмовою заявою на ім’я Голови правління у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09:00 до 09:45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пономарьов С.М.

Довідки за телефоном: (057) 754-46-45.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери були зобов’язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи, (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах. У разі не виконання акціонерами даного зобов’язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова правління

ПАТ “Харківський плитковий завод”                                                                                                                                                  О.О. Єфімов

Інформацію розміщено на сайті ПАО "Харківський плитковий завод" 18.03.2016