Всплывающий логин

Войти

Войти в аккаунт

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

Повідомлення про виникненняособливоїінформаціїемітента.

1.Загальні відомості

1. Повненайменуванняемітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД».

2.Код за ЄДРПОУ: 00293628.

3.Місцезнаходження: 61106, м.Харків, просп.Московський, 297.

4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11, (057)754-45-11.

5.Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2016-meeting-info

7.Вид особливої інформації: відомості про заміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення

            Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»5 липня 2016 року (Протокол №05/07/2016) було прийнято рішення про обрання нових посадових осіб Товариства:

            Обрано (призначено) членом Правління Товариства, (начальника виробництва керамограниту, фрит та глазурей) Бєлова Володимира Вікторовича, (фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) на строк 3 роки. До призначення обіймав посади: начальника виробництва фритт та глазурей ПАТ “Харківський плитковий завод”, в.о. начальника виробництва фритт та глазурей ПАТ “Харківський плитковий завод”, заступника начальника виробництва №2 ЗАТ “Харківський плитковий завод”.

Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.Підпис

            Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління ПАТ “Харківський плитковий завод”                                                                                           Єфімов О.О.

05.07.2016р.


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Єфiмов Олександр Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   20.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61106, м. Харкiв, просп. Московський, буд.297
4. Код за ЄДРПОУ
00293628
5. Міжміський код та телефон, факс
(057)754-45-11 (057)754-45-11
6. Електронна поштова адреса
khpz@plitka.kharkov.ua
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 76(230) "Вiдомостi НКЦПФР" 20.04.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2016-meeting-info в мережі Інтернет 20.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2016 припинено повноваження Голова правлiння Єфiмов Олександр Олександрович   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Голову правлiння, Єфiмова Олександра Олександровича, (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 25.09.2009 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Пiддубна Лариса Миколаївна   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Члена правлiння, Пiддубну Ларису Миколаївну (Перший заступник Голови правлiння, головний бухгалтер), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 27.05.2010 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Солдатенко Валентин Iванович   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Члена правлiння, Солдатенко Валентина Iвановича (Заступник Голови правлiння), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 14.12.2005 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Бездєтко Зоя Миколаївна   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Члена правлiння, Бездєтко Зої Миколаївни (Головний технолог), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 29.03.2008 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Острогляд Оксана Григорiвна   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Члена правлiння, Острогляд Оксана Григорiвна (Директор з працi, соцiальних питань та персоналу), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 07.06.2009 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Ванюшин Назар Євгенович   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Члена правлiння, Ванюшина Назара Євгеновича (Комерцiйний директор), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 27.04.2007 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Король Володимир Володимирович   0.00034
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Члена правлiння, Короля Володимира Володимировича (Директор з якостi), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 29.03.2008 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0,00034 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Грищук Дмитро Васильович   0.000040
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Члена правлiння, Грищука Дмитра Васильовича (Начальника з виробництва), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 08.07.2011 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0,000040 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Кiзiмов Володимир Федорович   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Члена правлiння, Кiзiмова Володимира Федоровича (Директор з модернiзацiї), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 19.04.2013 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Ларiонов Володимир Володимирович   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Припинено повноваження Члена правлiння, Ларiонова Володимира Володимировича (Головний iнженер), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), у зв'язку з переобранням на новий строк. Вказана особа перебувала на посадi з 19.04.2013 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Голова правлiння Єфiмова Олександра Олександровича   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Головою правлiння Єфiмова Олександра Олександровича (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обiймав посади: Голови правлiння, Першого заступника голови правлiння, Директора з виробництва. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Член правлiння Пiддубна Лариса Миколаївна   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Членом правлiння, Пiддубну Ларису Миколаївну (Перший заступник Голови правлiння, головний бухгалтер), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обiймала посади: Першого заступника Голови правлiння, головного бухгалтера, Головного бухгалтера, заступника фiнансового директора, бухгалтера. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Член правлiння Солдатенко Валентин Iванович   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Членом правлiння, Солдатенко Валентина Iвановича (Заступник Голови правлiння), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обiймав посади: Заступника Голови правлiння, Директора з безпеки, Директора з працi соцiальних питань та персоналу. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Член правлiння Бездєтко Зоя Миколаївна   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Членом правлiння, Бездєтко Зою Миколаївну (Головний технолог), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обiймала посади: Головного технолога, начальника ЛКП та IГП, начальника лабораторiї по контролю виробництва. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Член правлiння Острогляд Оксана Григорiвна   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Членом правлiння, Острогляд Оксану Григорiвну (Директор з працi, соцiальних питань та персоналу), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обiймала посади: Директора з працi, соцiальних питань та персоналу, в.о. Директора з працi, соцiальних питань та персоналу, начальника юридичного вiддiлу. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Член правлiння Ванюшин Назар Євгенович   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Членом правлiння, Ванюшина Назара Євгеновича (Комерцiйний директор) (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обiймав посади: Комерцiйного директора, заступника, комерцiйного директора з постачання та логiстики, менеджера. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Член правлiння Король Володимир Володимирович   0.00034
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Членом правлiння, Короля Володимира Володимировича (Директор з якостi), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обiймав посади: Директора з якостi, заступника начальника дiльницi-начальник ВТК, начальник ВТК. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0,00034%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Член правлiння Грищук Дмитро Васильович   0.00040
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Членом правлiння, Грищука Дмитра Васильовича (Начальник з виробництва), (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обiймав посади: Начальника виробництва, Начальника виробництва №1, Начальника виробництва №2. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0,00040%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Член правлiння Кiзiмов Володимир Федорович   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Членом правлiння, Кiзiмова Володимира Федоровича (Директор з модернiзацiї) (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. До призначення обiймав посади: Заступника головного iнженера (з нового обладнання) ПАТ «Харкiвський плитковий завод», головного механiка, начальника РМЦ, майстра. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.04.2016 обрано Член правлiння Ларiонов Володимир Володимирович   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квiтня 2016 року (Протокол №19/04/2016) в зв’язку закiнченням строку повноважень посадових осiб у 2016 роцi, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства.
Обрано, Членом правлiння, Ларiонова Володимира Володимировича (Головний iнженер) (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обiймав посади: заступника директора з модернiзацiї «з нового енергоустаткування» департаменту модернiзацiї та iнновацiй, головного енергетика. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Інформацію на сайті ПАТ "Харківський плитковий завод" розміщено 20.04.2016 р.