Всплывающий логин

Войти

Войти в аккаунт

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

„ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО„ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 00293628), далі – Товариство, місце знаходження якого, м. Харків, проспект Московський, 297 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться 23.04.2015 року о 10:00 годині за адресою: м. Харків, проспект Московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення:

початок реєстрації – 09:00;

закінчення реєстрації – 09:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:

24 година 17.04.2015р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

                                                                                Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.

2.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

5.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

7.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2014р.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

Найменування показника період
звітній попередній
Усього активів   800 817 638322
Основні засоби   281 635 276098
Довгострокові фінансові інвестиції 111 111
Запаси 87 066 64846
Сумарна дебіторська заборгованість 343 491 262123
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 001 6900
Нерозподілений прибуток 441 323 362800
Власний капітал 461 323 382800
Статутний капітал 20 000 20000
Довгострокові зобов'язання 173 397 107489
Поточні зобов'язання 166 097 148033
Чистий прибуток (збиток) 80 523 116564
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 2 000 000 000 2 000 000 000
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1211 1124

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходженням Товариства м. Харків, проспект Московський, 297, (адміністративний корпус, кімната юридичного відділу) за письмовою заявою на ім’я Голови правління у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09:00 до 09:45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пономарьов С.М.

Довідки за телефоном: (057) 754-46-45.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи - ПАТ «ВіЕйБі Банк» (або іншої депозитарної установи) та (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі не виконання акціонерами даного зобов’язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не будуть враховуватись при визначенні кворуму  та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова правління ПАТ “Харківський плитковий завод”                                                                                                                             О.О. Єфімов

Інформацію розміщено на сайті ПАО "Харківський плитковий завод" 06.03.2015

 


 

     Підсумки голосування з питань порядку денного

Річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

які відбулися 23 квітня 2015 р. о 1000годині

в приміщенні актового залу цеху №1 за адресою:

м.Харків, просп. Московський, буд. 297

І. По першому питанню порядку денного:

(Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

         По першому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити регламент річних Загальних зборів акціонерів.

Затвердити порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Обрати на строк до переобрання склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів. Обрати на строк до переобрання Голову та Секретаря Загальних зборів.»

ІІ. По другому питанню порядку денного:

(Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

             По другому питанню порядку денного прийнято рішення:

            «Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу Правління протягом 2013 року задовільною.»

ІІІ. По третьому питанню порядку денного:

(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

           По третьому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2014 року задовільною.»

ІV. По четвертому питанню порядку денного:

(Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.)

По питанню порядку денного проголосувало:

“ЗА” 100,0% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

           По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.»

V. По п’ятому питанню порядку денного:

(Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По п’ятому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.»

VІ. По шостому питанню порядку денного:

(Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

           По шостому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити Рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році тарозмір річних дивідендів.

Направити частину прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. на виплату дивідендів, що складає 0,01 грн. на 1 (одну) просту іменну акцію, а решту - на розвиток Товариства

I. По сьомому питанню порядку денного :

(Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.)

По питанню порядку денногопроголосувало:

“ЗА” 100,0%голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По сьомому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого Рішення.»

                  

Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод»                                                                                                            О.О. Єфімов

Інформацію розміщено на сайті ПАО "Харківський плитковий завод" 08.05.2015

 


 

Витяг з протоколу для розміщення на сайті Товариства

Протокол № 30

Річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00293628)

(надалі – “ Збори")

Дата проведення:

23 квітня 2015р.

    

Час реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах 0900 - 0955
Час проведення:

Початок - 1000 Закінчення – 1130

Місце проведення:

В приміщенні актового залу цеху №1 за адресою:

м.Харків, просп. Московський, буд.297

Дата складання переліку   акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2015р.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

2 000 000 000

Кворум Зборів

99,984%
   
   
   

         Голова реєстраційної комісії повідомила присутніх про результати реєстрації акціонерів, наявність кворуму.

Відповідно до вимог Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) веде Збори Голова, який обирається Наглядовою радою Товариства.

   Для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 99,984% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кількість акцій зареєстрованих акціонерів (їх представників) надає їм право прийняття рішень по всіх питаннях Порядку денного Зборів.

            На підставі Протоколу № 3 Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів для участі у Річних Загальних зборах Товариства 23 квітня 2015 року Збори визнані правомочними приймати рішення з усіх питань включених до Порядку денного.

           Голова загальних зборів запропонував акціонерам почати розгляд питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

                                     (перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.

2.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

5.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

7.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

 

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

І. По першому питанню порядку денного:

(Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії)

 

1.1. СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів.

Доповідь.     

Голова Загальних зборів акціонерів організувала обговорення питання порядку денного, заперечень та інших пропозицій від акціонерів стосовно питання порядку денного не надходило.

            Оголошено проект рішення з першого питання порядку денного і запропоновано його до голосування.

  1. 1.2. ГОЛОСУВАЛИ:  

Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування по першому питанню.

            Проголосувало “ЗА” 100,0% голосів акціонерів, що становить (100%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

         По підсумкам голосування по першому питанню сформовано протокол № 1 Лічильної комісії.

         Рішення по даному питанню прийнято.

 

  1. 1.3.ВИРІШИЛИ:

«Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів акціонерів:

Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 30 хвилин.

Виступи – до 10 хвилин.

Питання надавати у письмовій формі.

   Затвердити наступний  порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів:

з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджений рішенням Наглядової ради.

   Обрати на строк до переобрання:

Голову Загальних зборів,

Секретаря Загальних зборів.

   Обрати на строк до переобрання наступний склад лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів:

Голову лічильної комісії,

Секретаря лічильної комісії,

Члена лічильної комісії»

ІІ. По другому питанню порядку денного:

(Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

 

2.1. СЛУХАЛИ:

            Голову правління Товариства Єфімова О.О., який доповів Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

            Доповідь.

Голова Загальних зборів акціонерів організувала обговорення питання порядку денного, заперечень та інших пропозицій від акціонерів стосовно питання порядку денного не надходило.

Голова Загальних зборів оголосила проект рішення з другого питання порядку денного і запропонувала його до голосування:

«Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу Правління протягом 2014 року задовільною.»

2.2. ГОЛОСУВАЛИ:

  Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування по другому питанню.

Проголосувало “ЗА” 100% голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

         По підсумкам голосування по другому питанню сформовано протокол № 2 Лічильної комісії.

             Рішення по даному питанню прийнято.

2.3. ВИРІШИЛИ:

            «Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу Правління протягом 2014 року задовільною.»

ІІІ. По третьому питанню порядку денного:

(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

  1. 3.1.СЛУХАЛИ:

Голову наглядової ради Товариства, який доповів Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Доповідь.

Голова Загальних зборів акціонерів організувала обговорення питання порядку денного, заперечень та інших пропозицій від акціонерів стосовно питання порядку денного не надходило.

Голова Загальних зборів оголосила проект рішення з третього питання порядку денного і запропонувала до голосування:

«Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської дiяльності Товариства за 2014 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2014 року задовільною.»

  1. 3.2.ГОЛОСУВАЛИ:            

Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування по третьому питанню.

            Проголосувало “ЗА” 100 % голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По підсумкам голосування по третьому питанню сформовано протокол № 3 Лічильної комісії.

           Рішення по даному питанню прийнято.

  1. 3.3.ВИРІШИЛИ:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2014 року задовільною.»

 

ІV. По четвертому питанню порядку денного :

(Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік)

 

4.1. СЛУХАЛИ:

Члена Ревізійної комісії, яка доповіла звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

Доповідь.

Голова Загальних зборів акціонерів організувала обговорення питання порядку денного, заперечень та інших пропозицій від акціонерів стосовно питання порядку денного не надходило.

Голова Загальних зборів оголосила проект рішення з четвертого питання порядку денного і запропонувала до голосування:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.»

4.2. ГОЛОСУВАЛИ:      

Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування по четвертому питанню.

Проголосувало “ЗА” 100%  голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По підсумкам голосування по четвертому питанню сформовано протокол № 4 Лічильної комісії.

           Рішення по даному питанню прийнято.

4.3. ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.»

 

V. По п’ятому питанню порядку денного :

(Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік)

 

5.1. СЛУХАЛИ:

 

Першого заступника голови правління, головного бухгалтера Піддубну Л.М., яка доповіла про результати діяльності Товариства в 2014 році і запропонувала затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році та Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.

Доповідь.

Голова Загальних зборів акціонерів організувала обговорення питання порядку денного, заперечень та інших пропозицій від акціонерів стосовно питання порядку денного не надходило.

            Голова Загальних зборів оголосила проект рішення з п’ятого питання порядку денного і запропонувала до голосування:

«Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.»

5.2.ГОЛОСУВАЛИ:

     Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування по п'ятому питанню.

Проголосувало “ЗА” 100% голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По підсумкам голосування по п'ятому питанню сформовано протокол № 5 Лічильної комісії.

         Рішення по даному питанню прийнято.

5.3.ВИРІШИЛИ:

 

«Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.»

           

VІ. По шостому питанню порядку денного:

(Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.)

 

6.1. СЛУХАЛИ:

 

Першого заступника голови правління, головного бухгалтера Піддубну Л.М., яка доповіла про порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році та про необхідність затвердження розміру річних дивідендів.

Доповідь.

Голова Загальних зборів акціонерів організувала обговорення питання порядку денного, заперечень та інших пропозицій від акціонерів стосовно питання порядку денного не надходило.

Голова Зборів оголосила проект рішень з шостого питання порядку денного і запропонувала його до голосування:

«Затвердити Рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році тарозмір річних дивідендів.

Направити частину прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. на виплату дивідендів, що складає 0,01 грн. на 1 (одну) просту іменну акцію, а решту - на розвиток Товариства

 

6.2. ГОЛОСУВАЛИ:

Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування по шостому питанню.

Проголосувало “ЗА” 100% голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По підсумкам голосування по шостому питанню сформовано протокол № 6 Лічильної комісії.

           Рішення по даному питанню прийнято.

6.3. ВИРІШИЛИ:

«Затвердити Рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році тарозмір річних дивідендів.

Направити частину прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. на виплату дивідендів, що складає 0,01 грн. на 1 (одну) просту іменну акцію, а решту - на розвиток Товариства

           

VІІ. По сьомому питанню порядку денного :

(Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.)

7.1. СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного відділу, який доповів про необхідність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», та подання Наглядової ради Товариства, затвердити загальними зборами Товариства вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Доповідь.

Голова Загальних зборів акціонерів організувала обговорення питання порядку денного, заперечень та інших пропозицій від акціонерів стосовно питання порядку денного не надходило.

Голова Загальних зборів оголосила проект рішення з питання порядку денного і запропонувала його до голосування:

«Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.»

 

7.2. ГОЛОСУВАЛИ:

     Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування по сьомому питанню.

Проголосувало “ЗА” 100 % голосів акціонерів, що становить (100,0%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%) голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

По підсумкам голосування по сьомому питанню порядку денного сформовано протокол № 7 Лічильної комісії.

Рішення по даному питанню прийнято.

7.3. ВИРІШИЛИ:

 

«Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.»

Всі питання, віднесені до Порядку денного Зборів, розглянуто. Збори вважаються закритими.

Голова правління ПАТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”                                                                                                 Єфімов О.О.

Інформацію розміщено на сайті ПАО "Харківський плитковий завод" 08.05.2015

   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО„ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

(код ЄДРПОУ 00293628), далі – Товариство, місце знаходження якого, м. Харків, проспект Московський, 297 повідомляє:

Шановний(а) пане(і) акціонер!

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 23.04.2015р., прийнято рішення про виплату дивідендів.

Кожен акціонер має право отримати дивіденди за 2014 рік у розмірі із розрахунку 0,01грн. на одну акцію.

            Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами у строк з 1 червня 2015 року до 23 жовтня 2015 року

           Виплата дивідендів здійснюється за вибором акціонера: шляхом виплати через касу Товариства або шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок акціонера, або через перерахування коштів через рахунки Розрахункового центру.

Для отримання дивідендів Вам необхідно звернутися за адресою: м. Харків, проспект Московський 297, Заводоуправління ПАТ “Харківський плитковий завод”, 1 поверх, кімната бухгалтерії з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 (в робочі дні). При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт).

Довідки за телефоном: (057)754-45-17.

           

Голова правління ПАТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”                                                                                                        Єфімов О.О.

Інформацію розміщено на сайті ПАО "Харківський плитковий завод" 08.05.2015

  

 


 

 

Витяг зДодатку №4

до протоколу Загальних Зборів акціонерів

           № 30   від “23” квітня 2015 р.

 

Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

 

Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік:

На думку Ревізійної комісії   фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах, достовірно і повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31 грудня 2014 року, а також про результати діяльності та рух грошових коштів за минулий 2014 рік згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства в Україні.

За результатами перевірки комісія прийшла до висновку, що підсумки роботи Товариства у 2014 році необхідно визнати задовільними. Порушень, які б могли вплинути на стабільність роботи Товариства, не встановлено.

    

     Голова правління     ПАТ «Харківський плитковий завод»                                                                                          О.О. Єфімов

Інформацію розміщено на сайті ПАО "Харківський плитковий завод" 08.05.2015