Всплывающий логин

Войти

Войти в аккаунт

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО„ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

(код ЄДРПОУ 00293628), далі – Товариство, місце знаходження якого,
м. Харків, проспект Московський, 297
повідомляє:

Шановна(ий) пані(е) акціонер!

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 24.04.2014р.,  прийнято рішення про виплату дивідендів у розмірі із розрахунку 0,001 грн. на одну просту іменну акцію. Кожен акціонер маєте право отримати дивіденди за 2013 рік у розмірі із розрахунку 0,001 грн. на одну акцію.

            Виплата дивідендів здійснюватиметься грошовими коштами. Строки виплати дивідендів з 01 червня 2014року по 24 жовтня 2014року.

            Порядок виплати дивідендів будуть визначені Наглядовою радою Товариства у межах строку на виплату дивідендів та доведені акціонерам шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці  Товариства в мережі Інтернет, та персонального письмового повідомлення акціонерів простим листом.

Довідки за телефоном: (057)754-46-45.

Голова правління ПАТ “Харківський плитковий завод”

*****

 

Підсумки голосування з питань порядку денного

Річних Загальних  зборів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

які відбулися 24 квітня 2014 р. о 1000годині

в приміщенні актового залу цеху №1 за адресою:

м.Харків, просп. Московський, буд. 297

І. По першому питанню порядку денного:

(Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та  Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.)

          По першому питанню порядку денного прийнято рішення:

-       «Затвердити  регламент річних Загальних зборів акціонерів.

Затвердити  порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Обрати на строк до переобрання склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів. Обрати на строк до переобрання Голову та Секретаря Загальних зборів.»

ІІ. По другому питанню порядку денного:

(Звіт Правління  про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

              По другому питанню порядку денного прийнято рішення:

            «Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рiк. Визнати роботу Правління протягом 2013 року задовільною.»

ІІІ. По третьому питанню порядку денного:

(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

           По третьому питанню порядку денного  прийнято рішення:

«Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської дiяльності Товариства за 2013 р. Визнати роботу Товариства протягом 2013 року задовільною.»

ІV. По четвертому питанню порядку денного:

-       (Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.)

           По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити  звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.»

V. По п’ятому питанню порядку денного:

(Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.)

По п’ятому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердити річний звіт  і баланс Товариства за 2013 рік.»

VІ. По шостому питанню порядку денного:

(Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.)

            По шостому питанню порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити Рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році та розмір річних дивідендів.

Направити  частину  прибутку  Товариства  за підсумками діяльності Товариства в 2013 році у розмірі  2 000 000,00 (два мільйона) грн. на  виплату  дивідендів, що  складає 0,001 грн. на 1 (одну) просту  іменну  акцію,  а решту -  на розвиток підприємства.»

I. По сьомому питанню порядку денного :

(Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.)

По сьомому питанню порядку денного прийнято рішення: 

 «Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого Рішення.»

                   

Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод»                                                                                                            О.О. Єфімов

*****


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

„ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО„ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 00293628), далі – Товариство, місце знаходження якого, м. Харків, проспект Московський, 297 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,  за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться  24.04.2014 року о 10:00 годині за адресою: м. Харків, проспект Московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення:

початок реєстрації – 09:00;

закінчення реєстрації – 09:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:

24 година 17.04.2014р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

-  акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

                                                            Порядок денний  (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та  Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.

2.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

5.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

7.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2013р.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  „ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

Найменування показника

період

звітній

попередній

Усього активів  

638322

566751

Основні засоби  

276098

228195

Довгострокові фінансові інвестиції

111

111

Запаси

64846

68597

Сумарна дебіторська заборгованість

262123

220129

Грошові кошти та їх еквіваленти

6900

6809

Нерозподілений прибуток

362800

255636

Власний капітал

382800

275636

Статутний капітал

20000

20000

Довгострокові зобов'язання

107489

122286

Поточні зобов'язання

148033

168829

Чистий прибуток (збиток)

116564

100027

Середньорічна кількість акцій, (шт.)

2 000 000 000

2 000 000 000

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0,0

0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1124

1087

 Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами,  документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходженням Товариства м. Харків, проспект Московський, 297, (адміністративний корпус, кімната юридичного відділу) за письмовою заявою на ім’я Голови правління у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09:00 до 09:45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пономарьов С.М.

Довідки за телефоном: (057) 754-46-45.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи - ПАТ «ВіЕйБі Банк» (або іншої депозитарної установи) та (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі не виконання акціонерами даного зобов’язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не будуть враховуватись при визначенні кворуму  та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова правління    ПАТ “Харківський плитковий завод”