Всплывающий логин

Войти

Войти в аккаунт

Логин *
Пароль *
Запомнить меня

Оборудование

Предприятие использует современное итальянское оборудование таких известных компаний как SACMI и «Barbieri & Tarozzi» - лидеров в сфере производства высокотехнологичного энергосберегающего оборудования для керамики.

Сырьевая база

Наличие собственной сырьевой базы (ПО "Шахтострой") позволяет не только контролировать качество производства и конечного продукта, но и обеспечивает высочайшее качество и контроль исходного сырья для производства керамики

Передовой дизайн

Дизайн для продукции предприятия разрабатывается ведущими итальянскими студиями, а наличие собственной дизайн-студии позволяет достаточно быстро реагировать на меняющиеся потребности современного рынка керамики.

Стандарты качества

Качество продукции предприятия соответствует стандарту  ISO 9001:2009 . Это достигается, с одной стороны, тщательнейшим контролем сырья и всех этапов производства, а с другой -  использованием высокоточного современного энергосберегающего оборудования.

                                 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО„ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 00293628), далі – Товариство, місце знаходження якого, м. Харків, проспект Московський, 297 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться 20.04.2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Харків, проспект Московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1 (3 поверх).

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення:

початок реєстрації – 09:00; закінчення реєстрації – 09:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 24 година 13.04.2017р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); - представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2017-meeting-info

 

                                                                                Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Голови та Членів лічильної комісії.

2. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та  Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.

3.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

6.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

8.Зміна типу Товариства.

9.Зміна найменування Товариства.

10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакцію Статуту.

11.Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

13.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

15. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

16.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.

17.Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.

18.Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.

19.Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

20.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2016р.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”

Найменування показника період
звітній 2016 попередній 2015
Усього активів   1 264 070 1 043 246
Основні засоби   527 781 273 499
Довгострокові фінансові інвестиції 126 111
Запаси 148 478 116 113
Сумарна дебіторська заборгованість 421 868 425 350
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 944 11 154
Нерозподілений прибуток 676 545 550 859
Власний капітал 696 545 570 859
Статутний капітал 20 000 20 000
Довгострокові зобов'язання 437 926 284 013
Поточні зобов'язання 129 599 188 374
Чистий прибуток (збиток) 145 686 129 536
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 2 000 000 000 2 000 000 000
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1220 1163

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходженням Товариства м. Харків, проспект Московський, 297, (адміністративний корпус, кімната юридичного відділу) за письмовою заявою на ім’я Голови правління у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09:00 до 09:45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пономарьов С.М.

Довідки за телефоном: (057) 754-46-45.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери були зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи, (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах. У разі не виконання акціонерами даного зобов’язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

І. По першому питанню порядку денного:

(Обрання Голови та Членів лічильної комісії.)

«Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова лічильної комісії – Борисова Я.В.; член лічильної комісії - Антонов О.В.; член лічильної комісії - Подпрятова Н.В.»

ІІ. По другому питанню порядку денного:

(Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.)

«Обрати на строк до переобрання Головою зборів - Острогляд О.Г. та Секретарем зборів - Козир Т.О.»

Затвердити наступний порядок голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів:

-голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджений рішенням Наглядової ради.

-відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Загальних зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

-голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Голови та Членів лічильної комісії» здійснює тимчасова лічильна комісія.

-бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. -особи які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. -головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування та прийняті рішення. -у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. -для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісій. -усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. -з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. -протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства.

Затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного: Тривалість докладу по кожному питанню порядку денного – до 30 хвилин; Виступи – до 5 хвилин.»

ІІІ. По третьому питанню порядку денного:

(Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

«Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Правління протягом 2016 року задовільною.»

ІV. По четвертому питанню порядку денного:

(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2016 року задовільною.»

V. По п’ятому питанню порядку денного:

(Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік)

«Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.»

VІ. По шостому питанню порядку денного:

(Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік)

«Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.»

VІІ. По сьомому питанню порядку денного:

(Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.)

«Затвердити Рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році та розмір річних дивідендів.

Направити частину прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. на виплату дивідендів, що складає 0,01 грн. на 1 (одну) просту іменну акцію, а решту - на розвиток Товариства.»

IІ. По восьмому питанню порядку денного :

(Зміна типу Товариства.)

«Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.»

ІХ. По дев’ятому питанню порядку денного :

(Зміна найменування Товариства.)

«Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХарКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «ХарКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД».

Х. По десятому питанню порядку денного :

(Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.)

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту.»

ХІ. По одинадцятому питанню порядку денного:

(Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.)

«Уповноважити Голову Правління Товариства   Єфімова Олександра Олександровича підписати нову редакцію Статуту Товариства, а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

ХІІ. По дванадцятому питанню порядку денного:

(Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства)

«Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції;

Затвердити Положення про Лічильну комісію Товариства у новій редакції.»

ХІІІ. По тринадцятому питанню порядку денного:

(Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.)

«Припинити повноваження діючих Голови та Членів Наглядової ради Товариства.»

ХІV. По чотирнадцятому питанню порядку денного:

(Обрання Членів Наглядової ради Товариства.)

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

ХV. По п’ятнадцятому питанню порядку денного:

(Обрання Голови Наглядової ради Товариства)

«Обрати Голову Наглядової ради Товариства.»

ХVІ. По шістнадцятому питанню порядку денного:

(Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.)

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Товариства укласти (підписати) вищенаведені договори.»

ХVІІ. По сімнадцятому питанню порядку денного:

(Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.)

«Припинити повноваження діючих Голови та Членів Ревізійної комісіїТовариства.»

ХVІІІ. По вісімнадцятому питанню порядку денного:

(Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.)

Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

ХІХ. По дев’ятнадцятому питанню порядку денного:

(Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.)

«Обрати Голову Ревізійної комісії Товариства.»

ХХ. По двадцятому питанню порядку денного :

(Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.)

«Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.»                                                                                                        

Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод»    
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2017р. №47 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Повідомлення розміщено на сайті 17.03.2017р.